Säkrare vägar på sommaren

Sommarhalvåret brukar innebära mer trafik på vägarna. Många semesterfirare stannar i Sverige istället för att åka utomlands, vilket är bra för den svenska turistnäringen. Detta skapar dock ett större tryck på landets infrastruktur.

Vägarbetarna arbetar huvudsakligen under sommarhalvåret. De måste alltså jobba längs vägarna när det är som mest folk i trafiken. Tyvärr dör flera vägarbetare varje år. Många av dessa olyckor hade kunnat förhindras genom att öka kunskapen om farorna på vägen. Hur kan du som bilförare bli bättre på att visa hänsyn? Välj gärna en utbildning online – Basutbildarna.

Säkra vägar för alla

Trafiksäkerhet är ett ständigt debatterat ämne. Vi är många som försöker vara så försiktiga som möjligt i trafiken. Samtidigt finns det alltid en krockrisk när man färdas i höga hastigheter.

  • Sommarens vägarbeten kräver tillräckligt med säkerhet. De personer som arbetar på vägarna måste hela tiden vara försiktiga. De måste dessutom ha genomgått en utbildning som påvisar riskerna som kommer med yrket.
  • Många vägarbeten föregås av varningsskyltar och trafikljus. Ibland finns det också en trafikvakt som dirigerar trafiken. Trots alla dessa säkerhetsåtgärder finns det alltid en risk för att en bilist ska köra för snabbt och råka träffa något eller någon.
  • Man brukar säga att det är hastigheten som dödar. För personerna som arbetar på vägarna brukar det istället vara ovaksamhet som dödar. Samtidigt måste man fråga sig om det är rimligt att en person ska vara 100% koncentrerad under samtliga arbetsdagar?
  • Svaret är förmodligen nej. Det är därför extremt viktigt att bilister tar ansvar för deras hastighet. Det finns nog ingen bilist som vill ha ett människoliv på sitt samvete. Flera liv kan raseras om en person dör i trafiken.
  • Ett problem i hela den här debatten är regeringens kommunikation. Vi är ofta väl medvetna om konsekvenserna med att köra när vi har druckit. Vi är dessutom medvetna om riskerna av att inte ha korrekta däck på bilen.
  • Ibland är vi däremot inte tillräckligt informerade om personerna som jobbar på vägen. Vi är medvetna om att vi bör visa hänsyn. Samtidigt är vi ofta benägna om att komma fram så fort som möjligt till vår destination. Detta tankesätt är extremt farligt och kan leda till svåra olyckor.

Både trafikanter och vägarbetare måste vara riskmedvetna. Vi kan förhindra dödsolyckor genom utbildning och informationsspridning. Detta skapar en säkrare miljö för alla som befinner sig i trafiken. 

Informationsspridning

Visste du att både myndigheter och dagstidningar rapporterar om vägarbeten? Du kan exempelvis kolla på Trafikverkets hemsida för att få information om olika arbeten. Du kan dessutom läsa om kommande arbeten och vilka vägar som kommer att påverkas.

Dagstidningarna brukar bidra med informationsspridning. Det handlar främst om lokaltidningarna som rapporterar om regionala störningar. Även de större dagstidningarna brukar med jämna mellanrum rapportera om stora arbeten som pågår på riksvägarna.

Detta är bra ur flera perspektiv. Det skapar bland annat förutsättningar för bilister att undvika att passera vägarbeten. Privatpersoner vill sällan stå och vänta på att få passera. Många privatpersoner väljer därför att ta omvägar för att slippa detta.

Privatpersoner blir också mindre stressade om de redan är medvetna om att det pågår ett arbete på en viss sträcka. Den här vetskapen tar ofta bort benägenheten att passera i en snabb hastighet eller bli irriterad över att man förlorar tid.

Tyvärr tenderar den yngre generationen att välja bort dagstidningar och lokalradio. Den yngre generationen missar därför ofta den här typen av informationsspridning. Detta kan definitivt leda till att man tar mindre hänsyn till de personer som arbetar på vägarna.

Det går med andra ord inte att ta för givet att samtliga bilister ska vara välinformerade. Återigen kommer vi in på ansvaret för arbetarna. En del företag som är verksamma inom vägarbete vill inte investera i utbildning för sina anställda.

Detta är en enormt olycklig utveckling. Utbildningar inom AVP bidrar till säkrare vägar. Detta är i princip ett faktum som dessutom kan rädda liv. Vi måste vara medvetna om att vissa risker inte går att kvantifiera i ekonomiska termer.

Om företagarna inte känner att de har råd måste samhället kliva in och investera i utbildningar för de anställda. 

Statistik över säkerheten 

Statistiken över olyckor visar på en gynnsam utveckling. Antalet olyckor minskar nämligen på en årlig basis. Samtidigt sker det mer än 100 incidenter varje år. I en minoritet av dessa olyckor får någon sätta livet till. Under vissa år har man kunnat undvika dödsolyckor.

Samtidigt kan man konstatera att antalet olyckor fortfarande ligger på en oacceptabel nivå. Även under de år som det inte förekommit några dödsolyckor har trafikarbetare blivit svårt skadade. Det kan handla om skador som gör att personen inte längre kan arbeta.

Detta är inte bara dåligt för arbetsmarknaden och den svenska ekonomin. En person som inte längre kan jobba kommer med stor sannolikhet lida av detta, både ur ett emotionellt perspektiv och ett privatekonomiskt perspektiv.

Vad gör samhället för att förhindra olyckor? Flera myndigheter samarbetar varje år för att förhindra olyckor. Man tar även fram tillförlitlig statistik som visar extra utsatta områden. Den största risksektorn är arbetsplatser där anläggningsarbeten förekommer.

Denna statistik ger oss mer insikt i problemet. Ibland är det yrkeschaufförer som är orsaken till olyckan. Det kan exempelvis handla om en lastbilschaufför som är stressad och kör för fort. Detta är extra problematiskt på grund av att myndigheterna måste utreda varför incidenten har skett.

Många chaufförer arbetar för privata företag. Dessa företag har ofta olika arbetsvillkor. Det kan därmed vara svårt att påverka deras sätt att arbeta. Samtidigt kan myndigheterna införa nya lagar som leder till större konsekvenser för privatchaufförer som orsakar olyckor vid vägarbeten. 

Hårdare straff kan leda till mer hänsyn på vägarna. Samtidigt är detta ingen garant för att det inte ska ske fler olyckor. Detta kan dock vara en åtgärd för att öka säkerheten.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi försökt öka medvetenheten om farorna längs vägen. Vi har lyft faktorer som kan öka riskmedvetenheten. Detta kan ske genom fler utbildningar och mer kontroll av myndigheter. Regeringen har ett extra stort ansvar för att säkerställa att vägarbetarna kan arbeta under säkra former.

Samtidigt måste privatpersoner visa hänsyn och inte utsätta vissa yrkesgrupper för faror när de utför sina jobb.