Allt fler kvinnor väljer juridik

1805-1

Juridik har länge varit ett yrkesområde som dominerats av män. Under 1900-talet var det nästintill ovanligt att se kvinnor med högre ämbeten inom juridik. Maktbalansen har dock kommit att förändras. Det är nu fler kvinnor som studerar juridik. Det är även fler kvinnor än män som slutför sin utbildning och erhåller en examen.

Idag finns det flera mindre byråer inom juridik som drivs av kvinnor. Det kan vara en trygghet för kvinnor att bli representerade av en jurist med samma kön, exempelvis när det gäller en vårdnadstvist. Det stora utbudet av byråer gör det enklare att göra ett val utifrån det egna behovet. För riktigt bra service ska du vända dig till Byrån RiVe.

Kvinnliga utmaningar inom juridiken

Flera kvinnor har utvecklat specialistkompetens inom juridik. Deras innovativa perspektiv på yrket är en av anledningarna till att de besitter efterfrågad kompetens. Trots detta visar undersökningar att många kvinnor måste arbeta extra hårt för att få samma möjligheter.

  • Kvinnor kan hamna i en roll där de förväntas vara duktiga. De gamla mönstren kräver att de inte ska ifrågasätta. Denna gammelmodiga syn kräver även att de ska arbeta hårt i det tysta, samtidigt som männen får delta i offentliga sammanhang. Detta är något som begränsar karriärmöjligheterna.
  • Branschen har historiskt sett varit reserverad för män. Mindre byråer har därför svårt att hitta kvinnor för de roller som kräver erfarenhet. Det krävs mer tid för att erfarenhetsnivån mellan könen ska utjämnas.
  • Delägarskap i byråer är något som många strävar efter. Även här har männen tagit en extra stor plats på grund av deras erfarenhetsnivå. Många branschexperter menar att större åtgärder måste vidtas för att uppnå en könsbalans. Exempelvis kan byråerna själva ombesörja utbildning.   
  • En del byråer vill gå ett steg längre för att utjämna könsbalansen. För rätt kvinnlig jurist skulle de kunna erbjuda att arbeta på distans. Detta är en nödvändig åtgärd ur flera perspektiv. En anledning är att kvinnor har ett behov av att vara mammalediga.

Att lösa dessa utmaningar kräver kontinuerligt arbete och insikt om historiska strukturer. En del byråer ligger i framkant vad gäller dessa värdegrundsfrågor. RiVe Juridiska Byrå är ett självklart val.

Möjligheter för kvinnliga jurister

Den könsbalans som är i förändring har skapat Flera möjligheter för kvinnor inom juridik. Ett exempel är den digitalisering som är i ständig tillväxt. Inte allt för sällan kan man hitta kvinnliga experter inom bland annat GDPR. En orsak till detta kan vara att de historiskt viktiga rättsområdena har dominerats av män. Kvinnorna har därför varit mottagliga för ny kunskap inom nya rättsområden.

Det finns även exempel där kvinnor har startat egna byråer med nya rutiner. Dessa nya byråer anammar en decentraliserad företagskultur, som står helt i kontrast mot de byråkratiska strukturerna. De har vidare försökt förenkla arbetet mot kund, något som bland annat inkluderar att ta bort onödiga möten. Detta har lett till att de har kunnat dra ner på kostnaderna och erbjuda kunderna ett fastpris.

Andra karriärmöjligheter

1805-2

Juristutbildningen är lång och kräver mycket arbete. Många tror därför att man måste arbeta som jurist för resten av livet när man har slutfört utbildningen. Det finns dock exempel på personer som har bestämt sig för att göra andra saker. Sydsvenskan skriver om juristen som ville bli konstnär. Det finns även exempel på kvinnor som bytt den juridiska karriären mot andra tjänstemannayrken. Ett exempel är Ida som bestämde sig för att bli projektledare inom inredningsbranschen istället.

Ida tyckte dock inte att det var ett enkelt val att byta karriär, speciellt med tanke att hennes studiekamrater verkade trivas med yrket. Hon tog därför hjälp av en karriärrådgivare för att hitta rätt. Detta gav henne helt nya perspektiv, då hon var orolig för vad människor i hennes närhet skulle tycka. Hennes tips till andra i samma situation är att omedelbart ta tag i sin situation. Det är nämligen svårt att värdera sina möjligheter i arbetslivet när du redan har gjort ett studieval.

Högre ämbeten vid svenska domstolar

De som väljer att arbeta inom juridiken har ett brett utbud av yrken att specialisera sig inom. Kvinnorna vid Sveriges domstolar har ökat drastiskt under det senaste decenniet. Den här förändringen avser främst chefspositioner. Det finns ett antal anledningar till den här utvecklingen.

  • I den här artikeln har vi redan pratat om det ökade antalet kvinnor på juristutbildningarna.  Vi har dock inte nämnt att de i regel får bättre betyg än män. Många positioner inom den offentliga sektorn och näringslivet kräver goda betyg. Ett exempel är den domstolsrelaterade positionen att sitta ting.
  • Branschexperter tror även att den offentliga sektorn är extra attraktiv för kvinnor. De vill ha ett yrke som gör skillnad och som fyller en viktig roll i samhället.
  • Slutligen tror de att kvinnor värdesätter yrken som ger utrymme för ett familjeliv. Många mindre byråer drivs i en högre utsträckning med hårda prestationskrav.

Advokatyrket och vägen framåt

Inom advokatyrket är fortfarande männen i majoritet. 2018 års siffror visar att kvinnliga advokater utgör strax över 30 procent. Flera advokatbyråer vittnar om att de måste bli bättre på jämställdhetsfrågor. Män har historiskt sett haft fler möjligheter att göra karriär. Kvinnorna har tillfälligt stoppats när de har valt att skaffa barn. Branschexperter menar att de måste erbjuda bättre villkor för att kombinera yrkeslivet med familjelivet.

Detta är även ett problem ur ett större perspektiv. Som vi tidigare har nämnt ökar andelen kvinnor i de svenska domstolarna. En obalans i dessa viktiga samhällsfunktioner är skadligt för samhället ur ett större perspektiv. Många klienter vill nämligen arbeta med ett specifikt kön. Det måste då finnas tillräckligt med advokater och jurister i offentlig sektor för att erbjuda detta.

En annan negativ faktor är den kunskapsflykt som obalansen bidrar till. Försvinner kvinnorna från advokatyrket kommer även mycket kompetens att försvinna. Slutligen är en könsbalans att föredra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Risken finns att advokatbyråer utvecklar en manskultur, vilket är något som skulle utgöra ytterligare ett hinder för kvinnorna.  

Byråerna ser dock positivt på framtiden. Kvinnorna är i majoritet vad gäller positionen för biträdande jurist. De har även sett att klienterna tar mer plats inom området.  De efterfrågar specifik kompetens och de är pålästa när de kontaktar byråerna. Att då kunna erbjuda klienterna en kvinnlig advokat är minst sagt viktigt ur ett lönsamhetsperspektiv.

Den första kvinnliga advokaten

Eva Andén var den första kvinnliga svenska advokaten. Hennes resa mot att bli advokat präglades av diskriminering. För att hon ens skulle få möjligheten till att utöva sitt yrke fick hon uppge sitt civilstånd. Som gift kvinna var man nämligen tvungen att ha sin mans tillstånd för att utföra vissa sysslor. Bland annat krävdes mannens tillstånd för att arbeta i rättssalen.

Eva uppnådde det åtråvärda medlemskapet i advokatsamfundet i slutet av 1910-talet. Det var en anmärkningsvärd prestation på grund av att hon enligt lagboken inte tilläts sitta ting. Efter lite sökande fick hon dock möjligheten till att sitta ting i Dalarna. Detta möjliggjordes av en liberal lokalpolitiker som ville ge henne chansen. Hon lämnade sedermera sin position i Falun med goda vitsord.

 

Hon förblev lojal mot kvinnorna under hela sitt yrkesliv. Hennes arbete var helt inriktat på att skydda kvinnor och barn. Ett arbete som bland annat inkluderade förbättringar av kvinnors villkor enligt lagboken. Hon hjälpte bland andra Astrid Lindgren som hade blivit mamma i tidig ålder. Hon var även en ihärdig opinionsbildare. Evas ihärdiga arbete ledde till att hon kunde starta sin egen byrå innan hon hade fyllt 30 år.