Protester när det är dags att reformera arbetsrätten

Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. Regeringen vill därför anpassa samhället och arbetsmarknaden för dessa förändringar. Många arbetstagare är dock oroliga över att säkerheten i deras anställningar kommer att urholkas.

Det är inte bara arbetsrätten som genomgår en reformering. Nästan alla juridiska områden genomgår någon gång stora förändringar. Det finns juridiska byråer som kan guida dig genom de nya lagarna. Du kan exempelvis få svar på frågor om Familjerätt med Primus Juridik.

Varför är många organisationer kritiska till reformeringen av arbetsrätten?

I grund och botten handlar det om en rädsla för att arbetstagarnas rättigheter ska urholkas. De nya lagarna ger arbetsgivarna en större frihet.

  • Många organisationer och arbetstagare är rädda för att arbetsgivarna godtyckligt kommer kunna säga upp icke önskvärda personer. De nya turordningsreglerna innebär att arbetsgivarna får en större valfrihet att välja vem de vill avskeda.
  • Detta skiljer sig markant från de nuvarande reglerna. I dagsläget ska arbetsgivaren nämligen säga upp de anställda i turordning. Dessa regler gäller när det finns en arbetsbrist i företaget på grund av ekonomisk nedgång eller att företaget helt enkelt går dåligt.
  • En annan stor förändring är att själva kostnaden med att avskeda folk inte ska vara så kännbar för företagare. Du har förmodligen läst om arbetsgivare som är tvungna att betala avgångsvederlag för att avskeda någon av personliga skäl.
  • Dessa avgångsvederlag handlar ofta om 6 eller 12 månadslöner. Det är med andra ord en betydande summa pengar, speciellt för mindre företag.
  • Tilläggas bör dock att de nya reglerna gällande avgångsvederlag endast gäller för vissa fall. 

Den initiala planen var att genomföra dessa förändringar under år 2021. Det verkar dock som att genomförandet kommer att skjutas upp på grund av den rådande pandemin. 

Arbetsrättsorganisationer kommer med andra ord få mer tid på sig att protestera mot reformen. Vi kommer förmodligen få läsa och höra mycket om dessa protester under det kommande året. 

Många arbetstagare och arbetsrättsorganisationer kommer vända sig till juridiska byråer för att få tips och råd. Att tolka lagboken är ofta en svår uppgift, speciellt om man själv saknar juridisk utbildning. 

Jurister och advokater konkurrerar ofta om samma kunder. Priserna har därför kommit att sjunka för rådgivning och dylikt. Lägg därtill att det finns gott om duktiga jurister. Det gäller att kunna sina saker, som https://www.primusjuridik.se/arbetsratt-i-sundsvall/.

Pandemins inverkan

Pandemin representerar en tuff tid för alla världens länder. Många företag vill kunna säga upp deras anställda för att rädda deras företag. Det finns nämligen gott om branscher och sektorer som inte har särskilt många kunder under dessa svåra tider.

Det finns givetvis också gott om affärsverksamheter i Sverige som vill kunna ha möjligheten till att säga upp personer tillfälligt. Vår regering har därför ordnat möjligheten till att permittera personal. Detta tillåter företagen att spara pengar samtidigt som de kan behålla de anställda.

Men hur gör vi med affärsverksamheter som inte kan behålla deras anställda? Det kan exempelvis handla om nöjesindustrin där många företag går på knäna. De kanske vill avskeda personalen för att eventuellt kunna återstarta verksamheten i en mindre skala när pandemin är över.

Många arbetsgivare har i dessa tider kallat på uppmärksamheten hos lagstiftarna. De vill nämligen se de nya arbetsrättslagarna införda snarast möjligt. Dessa lagar kan nämligen ge dem möjligheten till att avskeda personal som de inte har råd att behålla.

Detta representerar också det största problemet med de nya lagarna. Kritikerna är nämligen oroliga att arbetsgivarna ska säga upp arbetstagare under lågkonjunkturer. Kritikerna menar vidare att många företag har råd med att behålla anställda under svåra tider.

Man skulle kunna säga att pandemin har ställt denna glödheta fråga på sin spets. Om de nya lagarna hade varit gällande i dagsläget hade vi kunnat se dess konsekvenser och även fördelar. 

Är du själv en orolig arbetsgivare eller arbetstagare? Vi måste återigen lyfta vikten av att prata med en duktig jurist som kan vägleda dig genom denna fråga.  

Arbetsrätten är dock inte det enda området som har juridiska specialister. Även jordbruken behöver specialister inom familjerätt. Samma förhållande gäller för miljöfrågor och frågor som berör brott & straff.

Hur ska partnerna komma fram till en lösning?

Förhandlingar om arbetsrätt är en svår fråga. Aftonbladet rapporterar om demonstrationer och protester. Generellt sett kan man säga att de svenska politikerna är på arbetstagarnas sida. Detta gäller inte minst för de socialdemokratiska politikerna, som ofta befinner sig i regeringsposition.

Socialdemokraterna har tagit fram det starka skyddet som finns idag för svenska arbetstagare. Idag befinner de sig i en situation där en förändring måste komma till skott. Man skulle krasst sett kunna säga att anställningsskyddet är för starkt.

Det är förmodligen en svår uppgift att övertyga arbetsrättsorganisationer att skyddet måste luckras upp. Detta blir en extra svår uppgift när det är arbetstagarnas främsta försvarare, Socialdemokraterna, som ska driva igenom lagen.

Samtidigt finns det två viktiga faktorer som är viktiga att lyfta, som också kan förklara varför Socialdemokraterna reagerar som de gör.

  1. Det svenska anställningsskyddet är ur ett internationellt perspektiv mycket starkt. Få länder har ett lika starkt skydd. Socialdemokraterna kan därför argumentera för en förändring genom att visa hur det ser ut i andra länder. Världen förändras ständigt och Sverige måste hänga med för att behålla sin konkurrenskraft.
  2. Anställningsskyddet förblir starkt, trots de lagförändringarna som är på väg att genomföras. Man skulle kunna säga att förändringarna är små i förhållande till omfattningen av arbetsrättslagarna. Därför kommer reformerna endast påverka en minoritet av de svenska arbetstagarna.

Vi måste också återigen lyfta vikten av att se till den nya arbetsmarknaden. Arbetstagare stannar sällan på ett och samma företag under flera år. Detta gäller inte minst för den yngre generationen. Lägg därtill att det idag finns många bemanningsföretag som är aktiva på arbetsmarknaden.

Man skulle därför kunna argumentera för att förändringarna är en utveckling som sker i samförstånd med arbetsmarknaden. Saker och ting tenderar att förändras och detta gäller i allra högsta grad vår omvärld. 

Sammanfattning

Denna brännheta fråga kommer förmodligen vara på tapeten under hela 2021. Man skulle kunna säga att kritikerna överdriver lite i deras teorier om vad reformen egentligen kommer innebära i praktiken.

I den här artikeln har vi listat förändringarna. I det stora hela är dessa förändringar inte särskilt anmärkningsvärda, speciellt inte med tanke på att arbetsrättslagarna även i fortsättningen kommer innebära ett starkt skydd för arbetstagarna.

Samtidigt är det värt att nämna att kritikerna och deras farhågor också innehåller vad som kommer ske i framtiden. Denna reform skulle kunna innebära att Lagen om arbetsskydd kommer att luckras upp ännu mera i framtiden.

Denna reform kan med andra ord vara en början till fler förändringar som väntar inom en snar framtid. Samtidigt bör det poängteras att det är väldigt svårt att sia om reformer som ännu inte har lagts fram som motioner.